Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.karoltrenuje.pl
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres i zasady usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem serwisu www.karoltrenuje.pl
 3. Każdy Użytkownik serwisu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych serwisu www.karoltrenuje.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2. Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. USŁUGODAWCAKarol Łakomiec – Trener Personalny – Szkolenia , zam. Psary, Stara Wieś 77, 26-010 Bodzentyn, NIP 6572584235, e-mail: trenerlakomiec@gmail.com; adres do doręczeń: ul Franciszka Kniaźnina 4/107, 31-637 Kraków, adres poczty elektronicznej: info@karoltrenuje.pl.
  1. TRENER – trener personalny Karol Łakomiec;
  2. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.karoltrenuje.pl,
  3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu;
  4. KLIENT (ĆWICZĄCY) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy,
  5. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej,
  6. KONSUMENT – klient będący osobą fizyczną korzystający z usług Usługodawcy, Klient będący osobą fizyczną dokonująca z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,
  7. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie www.karoltrenuje.pl umożliwiający kontakt z Usługodawcą,
  8. INDYWIDUALNE KONTO KLIENTA – założone i prawidłowo opłacone przez Klienta konto, za pośrednictwem którego odbywa się świadczenie usług trenerskich i dietetycznych objętych ofertą Serwisu,
  9. NEWSLETTER – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

§ 3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w §4, pkt. 1 Regulaminu rozpoczyna się po łącznym spełnieniu poniższych warunków:
  1. założenie (opcjonalnie) indywidualnego konta Klienta w serwisie www.karoltrenuje.pl
  2. kompletnym wypełnieniu formularza rezerwacji treningu, oraz – opcjonalnym dodaniu pomiarów, zdjęć sylwetki i badań krwi,
  3. uiszczeniu pełnej opłaty (wskazanej przez system rezerwacji) kartą kredytową lub debetową za wybrany trening lub pakiet treningów. 
 2. Świadczenie usługi konsultacji i treningów on-line odbywa się za pomocą systemu do widekonferencji Zoom.us. 
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  5. mikrofon oraz kamera internetowa (opcjonalnie)
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. konsultacja treningowa online,
  2. konsultacja żywieniowa online,
  3. kontynuacja konsultacji żywieniowo-treningowej online.
 2. Współpraca z podopiecznym (Klientem) zaczyna  się od Konsultacji, na której Trener, na podstawie udzielonych  przez Klienta informacji weryfikuje  organizm i formę Klienta, oraz w uzgodnieniu z Klientem określa cel i formę jego realizacji, poprzez stworzenie planu  i harmonogramu działania.
 3. W 1 tygodniu współpracy, trener dokonuje wywiadu i tworzy plan treningowy.
 4. Kolejne 4 tygodnie przeznaczone są na realizację planu treningu i monitoring.
 5. Czas na przygotowanie planów treningowych i żywieniowych w formie pisemnej wynosi 10 dni. Licząc datę wysłania całości dokumentów (ankieta żywieniowo-treningowa, badania krwi, zdjęcie sylwetki).
 6. W ramach współpracy Trener:
  1. retrospektywnie prowadzi wywiad historii zdrowotnej w oparciu o przekazane przez podopiecznego (Klienta) informacje,
  2. opracowuje spersonalizowany plan żywieniowy i treningowy,
  3. umożliwia korzystanie z materiałów na stronie www.karoltrenuje.pl (filmy, opisy, instrukcje),
  4. kontroluje założenia treningowe i żywieniowe minimum jeden raz w tygodniu, przez  minimum 15 minut za pomocą wideokonferencji lub telekonferencji w celu ewentualnej reorganizacji pierwotnych ustaleń treningowo-żywieniowych,
  5. w sytuacji kontynuacji współpracy na kolejny miesiąc, przeprowadzana jest weryfikacja postępów, ewentualna poprawa i przeprojektowanie planów treningowych.
 7. Forma i reguły współpracy z Klientem przygotowującym do zawodów są określane są indywidualnie z trenerem
 8. W sytuacjach niezależnych od trenera, mogących powodować nieterminowe przesłanie planu, Klient zawsze będzie powiadamiany:
  1. w sytuacji przygotowania zawodniczego opłata miesięczna jest ustalana indywidualnie
  2. kontrole i monitoring Klienta w prowadzeniu do zawodów prowadzone są systematycznie, oraz ustalane indywidualnie.
  3. podopieczny (Klient) pragnący zacząć przygotowanie do zawodów ma obowiązek dostarczyć badania krwi, które są zlecane personalnie.
 9. Usługodawca zawiadamia, że stosowanie jadłospisu (planu dietetycznego) może w niektórych sytuacjach mieć niekorzystny wpływ na witalność i zdrowie organizmu.
 10. Ćwiczenia fizyczne realizowane w oparciu o plan treningowy mogą przyczynić się do kontuzji.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@karoltrenuje.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 7. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej  pod adresem www.karoltrenuje.pl (wliczając w to grafikę, zdjęcia, materiały wideo, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony prawno – autorskiej i są własnością serwisu karoltrenuje.pl.
 2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości serwisu www.karoltrenuje.pl bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość serwisu www.karoltrenuje.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 5. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 7. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumentów oraz Kodeksu Cywilnego.
 9. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10) Regulamin obowiązuje od 14.09.2021

Załącznik 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pobierz .docx)